Samhradh cridheach

Samhradh cridheach - a-mach an gleann: screenprints
Screenprint
58 x 42cm
Samhradh cridheach, the e a' tighinn: 'a hearty summer, it is coming' echoes the call of the golden plover in early summer. 'Cha robh càil a-riamh a chòrd riumsa cho math ris an àirigh' translates as 'I never enjoyed anything as much as the shieling' Kenneth Campbell (my father, Coinneach Isaac, Bradhagair), Comann Eachdraidh an Taobh Siar archive.

An canach geal


Also in: a-mach an gleann: screenprints

'‘S ann air Feadan Leìt a bha an airigh againn'
'a fragrant deer-grass bed'
An canach geal
cho geal ri canach an t-slèibhe
Loch na Steall
feasgar samhradh
'Cha robh càil air an àirigh ach sàmhchar'
bog asphodel
'the shieling was a marvellous place'
Roiseal
'days of joy'
    

Leave a comment

Your Name
Your Location
(Optional)
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.

Please note: Comments are manually approved before being shown.